Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Midt-Norge

Om Kropp og selvfølelse

Kropp og Selvfølelse er et kompetanseprogram om spiseforstyrrelser som går over tre semestre. Programmet består av totalt elleve seminardager og seks veiledningsdager. Det er i dag stor grad av faglig enighet knyttet til utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Utfordringen er at evidensbasert og konsensusbasert kompetanse ikke er systematisk implementert. Forskning og erfaring fra fagfeltet påviser således et betydelig behov for kompetanseutvikling blant helsepersonell som arbeider med pasienter som har spiseforstyrrelse. Å spre kompetanse i alle ledd innen behandlingskjeden, gjør det lettere er det å oppnå lavest mulige effektive omsorgsnivå, bedre prognose for den enkelte pasient og et mer helhetlig og brukervennlig samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene.

Programmet sikter mot å øke kompetansenivået i diagnostisering og behandlingen av spiseforstyrrelser innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Målsettingen er at deltakerne skal få økt kunnskap om spiseforstyrrelser generelt, og om diagnostikk og ulike behandlingsmetoder. Videre ligger det i programmets oppbygging at det skal stimulere til nettverksbygging på tvers av profesjoner, etater og linjer. Kropp og selvfølelse anses som et viktig virkemiddel i forhold til regjeringens intensjon om økt kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet rettet mot pasienter med spiseforstyrrelser.