Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Om Kropp og selvfølelse

Historikk og organisering

Behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og midler fra Sosial- og helsedirektoratet gjør at kompetanserogrammet tilbys uten deltakeravgift

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2006 (St.prp.nr.63) har et særlig fokus på forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Bakgrunnen for satsingen er en erkjennelse av et mangelfullt utbygd behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Man så også mangel på kompetanse innen fagfeltet. Videre har manglende samhandling blitt pekt på som en stor svakhet. Dette gjelder både mellom ulike forvaltningsnivå, mellom institusjoner og mellom feltets behandlere.

Beregninger viser at det i Norge finnes nær 50 000 mennesker med behandlingstrengende anorexia nervosa, bulimia nervosa eller overspising. Selv om nyere forskning har avvist en markert økt populasjonsforekomst, er det grunn til å regne med et økt antall pasienter. Ved å bedre kompetansen i primærhelsetjenesten kan flere tilfeller oppdages. Bedring av kompetansen i spesialisthelsetjenesten kan føre til mindre vegring i forhold til denne pasientgruppen, kombinert med reduksjon av inadekvat behandling. I befolkningen generelt har bevisstheten om rett til helsehjelp økt. I tillegg har den generelle kunnskapen om spiseforstyrrelser bedret seg.

Kompetanseprogrammet drives selvstendig av oppnevnte aktører innen de ulike helseforetakene. Hvert helseforetak har egen studieleder og sekretær.